SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV OMVÅRDNAD RIKTAD MOT ATT FÖREBYGGA VÅRDRELATERAD PNEUMONI HOS PATIENTER MED AKUT STROKE - EN INTERVJUSTUDIE

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Vårdrelaterad pneumoni är en av de vanligaste och allvarligaste komplikationerna i samband med akut stroke. Forskningen visar att med rätt omvårdnadsåtgärder kan vårdrelaterad pneumoni i hög utsträckning förebyggas. Det saknas kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att förebygga vårdrelaterad pneumoni i samband med vård av patienter med akut stroke inom strokeenheten. Syfte: Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad riktad mot att förebygga vårdrelaterad pneumoni hos patienter med akut stroke. Metod: Studien genomfördes som en beskrivande kvalitativ design och inkluderade 11 informanter. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer och den transkriberade texten analyserade med innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskornas erfarenheter av omvårdnad riktat mot vårdrelaterade pneumonier hos patienter med akut stroke kunde förstås utifrån tre kategorier; Identifikation av riskpatienter, förebyggande omvårdnadsåtgärder, omvårdnadens kontextuella utmaningar. Konklusion: Det behövs ökad medvetenhet och kunskap om hur vårdrelaterad pneumoni kan förebygga i samband med omvårdnad vid akut stroke. Rutiner för att identifiera patienter med risk för vårdrelaterad pneumoni samt vårdplaner som bygger på evidens bör utvecklas och implementeras i verksamheten. Vidare forskning behövs om de riskbedömningsverktyg som finns och hur de kan användas i den kliniska verksamheten för att identifiera och prioritera patienter med risk att utveckla vårdrelaterad pneumoni efter en akut stroke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)