Ska ett barn dö innan det fått leva? : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i ett palliativt skede

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Att vårda palliativa barn är en utmaning för sjuksköterskan. En viktig del i sjuksköterskans roll är att se till att barnet uppnår livskvalitet, att lindra lidande samt finnas som stöd både för barnet och barnets familj. En annan betydande del är att göra barnet delaktig i sin vård. Den palliativa vården för barn är lik den som ges vuxna men skiljer sig åt i hur barns tillstånd uppfattas och skillnader finns inom etik och självbestämmande. Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i ett palliativt skede. Studien är en litteraturöversikt som är baserad på nio kvalitativa vetenskapliga artiklar och en vetenskaplig tvärsnittsstudie. Resultatet är uppdelat i fem teman. I resultatet framkommer det att sjuksköterskor upplever sorg, empati samt bristande kommunikation. Dessa är några av de största utmaningarna sjuksköterskan ställs inför. Utmaningarna kan leda till att sjuksköterskor uppfattar att deras yrkesprofession kan påverkas. Betydelse av stöd samt definitionen av kunskap och kompetens lyftes fram. Den palliativa vården är psykiskt påfrestande för sjuksköterskor och behovet av stöttning är omfattande. Kunskap inom palliativ vård är av stor betydelse för sjuksköterskan och bidrar till en god och säker omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)