Relationen mellan brand awareness och eWOM i förhållande till tillit

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Relationen mellan brand awareness och eWOM i förhållande till tillit Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Daniel Jonsson och Gabriel-Johan Saliba Handledare: Akmal Hyder och Michelle Rydback Datum: Juni 2019 Syfte: Syftet med studien är att undersöka om relationen mellan trovärdigheten av eWOM och tillit är starkare än relationen mellan brand awareness och tillit.  Metod: I denna studie har vi använt en kvantitativ metod och en webbaserad enkätundersökning för att bekräfta eller förkasta våra fyra hypoteser. Vi fick totalt in 85 svar inklusive diverse bortfall. Dessa svar analyserades sedan i SPSS där deskriptiv analys, korrelationsanalys, faktoranalys och T-test genomfördes. Resultat och Slutsats: När det kom till korrelationen mellan brand awareness och tillit, visade vår empiriska data att det inte fanns en stark korrelation mellan dessa variabler. Detta innebär att vår hypotes som påstod att brand awareness var starkt kopplad till tillit förkastades. De andra tre hypoteserna gällande sambandet mellan eWOM och tillit kunde bekräftas då vi fann en hög korrelation vilket påvisade ett starkt samband mellan dessa variabler. Vi fann att låg trovärdighet påverkade tilliten negativt och hög trovärdighet påverkade tilliten positivt. Vi kunde också bekräfta att anonymitet påverkade trovärdigheten negativt och därmed också tilliten. Detta uppfyllde också studiens syfte. Enligt vår studie kom vi slutligen fram till att eWOM som ansågs trovärdig ansågs som mer tillitsingivande än brand awareness. Examensarbetets bidrag: Studien bidrar främst till teorin och understryker tidigare forsknings påståenden. Låg trovärdighet påverkar tilliten negativt, hög trovärdighet påverkar tilliten positivt och anonymitet påverkar trovärdigheten på ett negativt sätt vilket leder till låg tillit. Empirin vi producerat ger framtida forskare en plattform att utgå ifrån när det gäller kommande kvantitativ forskning inom liknande forskningsområden. Vi bevisar också att eWOM som betraktas som trovärdig har en starkare korrelation till tillit än vad brand awareness har, vilket kan ge tips och stöd till forskare och företag. Ytterligare presenteras en metodkritik med förslag till förbättringar gällande metod som kan underlätta andra forskares arbeten. Förslag till fortsatt forskning: Det blev uppenbart för oss att vi hade behövt lägga mer tid på att få in fler svar och förbereda ett bredare urval för att få ett mer representativt resultat. Vi tror dessutom att fler faktorer behöver undersökas i samband med brand awareness (exempelvis brand equity) för att se en bredare bild av hur tillit skapas till eWOM som sprids via sociala medier. Vi tror att med hjälp av en annan utformning på enkäten och med hjälp av ytterligare variabler skulle kunnat bevisa att brand awareness faktiskt påverkar tilliten till eWOM. Nyckelord: eWOM, tillit, brand awareness, WOM, trovärdighet, anonymitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)