HUR PORTRÄTTERAS ITALIENSKA PREMIÄRMINISTRAR I SVERIGE? EN KOMPARATIV STUDIE AV DE ARTIKLAR SOM SKREVS OM SILVIO BERLUSCONI & MATTEO RENZI I DAGENS NYHETER SAMT AFTONBLADET UNDER KALENDERÅREN 2010 OCH 2015

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: David Michaelsson; [2023-04-11]

Nyckelord: Media bias; Gatekeeping; Medielogik; Korruption; Opartiskhet;

Sammanfattning: Titel: Hur porträtteras italienska premiärministrar i Sverige? Författare: David Michaelsson Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad som har skrivits om två italienska premiärministrar av olika politisk profil i två svenska tidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter samt om och hur detta har påverkats av tidningarnas politiska profil. Frågeställning: 1) Hur ofta nämns Italiens premiärminister i de bägge tidningarna? 2) Hur beskrivs premiärministrarna? 3) Undanhålls negativa nyheter om respektive premiärminister med utgångspunkt i tidningens politiska profil? Metod: Kvalitativ textanalys samt kvantitativ innehållsanalys Material: 421 artiklar ur Dagens Nyheter och Aftonbladet under perioderna 2010-01-01 till 2010-12-31 respektive 2015-01-01 till 2015-12-31. Resultat: Min analys visar att de två tidningarnas rapportering skiljer sig kraftigt åt såväl vad gäller kvantitet som personcentrerad rapportering samt vad gäller rapporteringen om korruption. Det är dock svårt att säkerställa huruvida det förekommer en partiskhet i rapporteringen baserat på politisk ideologi, då det kan finnas alternativa förklaringsmodeller som inte går att utesluta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)