Karlstad Kommun och Islamiska Kultur Föreningens syn på integration jämfört med EUs Common Basic Principles : En fallstudie på planeringen bakom Karlstads blivande moské

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Sammanfattning: Författarna har i denna uppsats inriktat sig på planeringen utav den moské som kommer uppföras i Karlstad. Ansvariga för detta är Karlstad kommun och Islamiska Kultur Föreningen, vilka vi har intervjuat varsina respektive representanter om hur de ser på integration och hur de väljer att inkludera integration i planeringen kring moskén. För att undersöka hur man förhållit sig till integration har vi jämfört detta med Europeiska Unionens Common Basic Principles for Immigrant Integration. Frågeställningar för att begränsa arbetet var; hur ser de två studieobjektens på integration samt vilken påverkan en moské kan ha på integration. Teorin som appliceras är en ”tvåvägsprocess” som innebär att integration sker från både subjekt (vilket i denna uppsats innebär nyanlända) och objekt (värdsamhälle). Utöver intervjuerna så har vi analyserat textdokument från Karlstad kommun om exempelvis värderingar och kommunens vision. Resultatet av undersökningen visar att Islamiska Kultur Föreningen och Karlstad Kommun följer många punkter från Common Basic Principles och att en moské har goda förutsättningar att vara integrerade med ett öppet styre samt samarbeten med andra institutioner. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)