Psykopedagogik som vårdinsats för personer med depression och ångest : En kvantitativ litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Depressionstillstånd och ångestsyndrom är vanliga tillstånd världen över. Närmare en tredjedel av befolkningen drabbas någon gång under livet av en depression och en fjärdedel drabbas av någon form av ångestsyndrom. Depression och ångest innebär ett lidande och kan i värsta fall leda till suicid. Omvårdnad vid depression och ångest omfattar insatser som avser att öka kunskap om tillstånden, främja hälsa och följsamhet till behandling och därmed minska symptom. Psykopedagogik är en vanlig omvårdnadsintervention inom psykiatrisk vård trots att kunskapen om effekten inte är fastställd.  Syfte: Syftet var att utvärdera effekten av psykopedagogiska interventioner riktade till vuxna personer med depression och/eller ångestsyndrom.  Metod: En kvantitativ litteraturöversikt innefattande tolv randomiserade kontrollerade studier. Litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed med MeSH-termer och fritextord. Utfallsmått var primärt depression och ångestsymtom. Resultat: Resultatet omfattar totalt tolv studier som var utförda i tio länder. Antal deltagare varierade mellan n=34 till n=239 i studierna. Bortfallet i studierna varierade från 2,2 procent till 40,28 procent. Samtliga studier utfördes i öppenvård. Av de tolv inkluderade studierna visade sju studier att psykopedagogiska interventioner minskade depressions och ångestsymtom i jämförelse med annan behandling eller standard vård. I två studier visade resultatet att psykopedagogik hade jämförbar effekt med KBT. Diskussion: Psykopedagogik kan vara en effektiv metod för att minska ångest och depressionssymtom: Det är svårt att dra säkra slutsatser från resultat eftersom flera av studierna var relativt små och innehållet i interventionerna varierade stort. Det behövs fler väldesignade randomiserade kontrollerade studier som utvärderar psykopedagogiska insatser för att kunna säkerställa en god effekt av interventionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)