Strategier för kunskapsutveckling för elever med ADHD- En textanalytisk studie för tidsperioden 1980-2018

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Uppsatsen är en litteraturstudie som undersöker vilka strategier som lärare kan använda sig av när de undervisar elever med ADHD, vilka skrivits fram under åren. Studien utgår från två tidsperioder. Artiklar skrivna mellan 1980-1997 samt 1998-2018. Frågeställningarna utgår från följande frågor: Förändras strategierna som används för undervisning av dessa elever? Är vissa strategier mer framträdande under den första tidperioden och den under den andra? Material, metoder och analyser Uppsatsen bygger på en kvalitativ textanalys av vetenskapliga artiklar som beskriver strategier som används för att undervisa elever med ADHD. Strategierna riktas mot olika syften som till exempel att förbättra koncentrationen, hejda impulser eller skapa en struktur med dags- eller aktivitetscheman. Resultat Fyra teman identifierades: Framträdande strategier under 1980-1997, Framträdande strategier under 1998-2018, Likheter i strategier samt Skillnader i strategier. Resultatet visade att strategier som lärare kan använda i undervisning både är förändrade och oförändrade. En skillnad är tillgången till dagens digitala verktyg, vilka inte fanns förr. Däremot kan det finnas en likhet i själva strategin, det vill säga ett byte från det som kan kallas traditionella verktyg till digitala. En likhet mellan perioderna är betydelsen av att ge eleven strukturella strategier som kan användas för att förbättra kunskapsutveckling och skolarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)