NÄRVARONS MILJÖPOLITIK En kvantitativ studie om sambandet mellan andelen kvinnor i kommunfullmäktige och kommunens miljöarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Sveriges kommuner har kommit olika långt i sitt miljöarbete, vilket kan ses som problematiskt då en stor del av miljöarbetet kräver lokala lösningar. I denna studie applicerar jag närvarons politik på en kommunal nivå för att analysera om andelen kvinnor påverkar det kommunala arbetet med miljön. Tidigare studier har främst använt sig av närvarons politik på en nationell nivå och inkluderar inte miljö som ett kvinnointresse vilket kan tänkas påverkas av andelen kvinnliga politiker. Jag använder data på aktuella dokument inom tre miljöområden hämtad från Kolada samt medlemskap i Sveriges Ekokommuner för att undersöka miljöarbete. Uppsatsens syfte är att få en förståelse för samspelet mellan kvinnlig närvaro i kommunpolitiken och miljöarbete. Studien genomförs som en tvärsnittsanalys genom en logistisk regressionsanalys. Kontroll utförs vad gäller ekonomiska resurser, kommungrupp, politisk majoritet i kommunfullmäktige och utbildningsnivå, vilket visar avsaknad av statistisk signifikans i sambandet mellan kön och miljöarbete. Resultatet är att hög andel kvinnliga representanter inte ökar sannolikheten för att kommunen besitter fler aktuella miljöstrategier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)