En Möbelhandlares Testamente på japanska – Översättningsanalys av Ingvar Kamprads ideologi på japanska

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: IKEA är ett svenskt heminredningsföretag som verkat i ca 50 år och dess varuhus återfinns i många länder runt om i världen. IKEAs koncept och marknadsföring har översatts till många olika språk och de fortsätter sin expansion in i fler länder. IKEA är känt för sin definierade företagskultur och sitt starka företagskoncept. Dess framgång står bland annat att finna i dessa. IKEA anses vara byggt på svenska och i synnerhet småländska kulturella grunder och värderingar som kanske inte alltid kan tas för givet i andra kulturer. För att bevara den unika IKEA-andan och lättare sprida sitt budskap och sin ideologi runt om i IKEA-världen skapade Ingvar Kamprad på 70-talet En Möbelhandlares Testamente–ett manifest/manual/företagskoncept skrivet på ett antal sidor som översätts till alla nya IKEA-länders språk. Inom översättningsteorin så har många olika teoretiska mallar för översättning arbetats fram och dessa syftar till att ligga som ett stöd för en översättare när denne ställs inför olika textstilar. I denna uppsats används Newmarks och Venutis metoder semantic/communicative och foreignization/domestication som teoretisk grund för att se hur Kamprads ideologiska verk En Möbelhandlars Testamente har översatts ochhur det överför dels det instruerande buskapet, dels den så kallade IKEA-andan som med sina tolkningsfria värderingsgrunder finns i både ordens betydelse som i hur Kamprad använder dem och i hans tilltal till läsaren.Analysen visar att testamentet har översatts på till största delen pragmatiska grunder och Newmarks communicative respektive Venutis domestication kan appliceras som metoder.Testamentet har bland annat fått en annan stilnivå i den japanska översättningen med ett något mer formellt språk och känslan av att Kamprad för en monolog till läsaren som bland annat utmärker den svenska versionen har istället fått en neutralare stil, eventuellt anpassad för att rätta sig efter hur andra företag i Japan framställer företagstexter.En översättning innehåller alltid mer eller mindre subjektiva val av översättaren när denne ska lösa problem som uppstår. En Möbelhandlares Testamente är en mångfacetterad text och dess innehåll aspirerar på många olika texttyper. Det är svårt att kritisera en översättning av detta slag då intentionen från både klient –i det här fallet IKEA och översättaren är oklara. En analys som belyser de subjektiva valen som översättaren gjort kan däremot utföras utan att värderingar görs.I takt med IKEAs fortsatta expansion i såväl gamla som nya länder kommer utmaningar i översättning och överföring av IKEA

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)