Psykologisk behandling för mammor med postpartum depression: en intervjustudie

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Postpartum depression (PPD) riskerar att ge allvarliga konsekvenser för hela familjen. Obehandlat riskerar PPD att negativt påverka mammans hälsa, omvårdnad och utveckling hos barnet samt relationen till partnern. Även om det finns mycket empiriskt stöd för uppfattningen om att PPD är ett flerdimensionellt problem där funktionen av de interpersonella relationerna i familjen har en viktig roll, så är närmandet av PPD som ett systemiskt problem med systemiska behandlingsinsatser ett outforskat område. Denna aktuella studie var ett nödvändigt första steg för att skapa en bild av om och i så fall hur kliniker använder det systemiska i sitt psykologiska arbete med PPD. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med 11 mödra-barnhälsovårdspsykologer, kodade genom directed content analysis för att illustrera en jämförelse mellan evidens och praktik. Det totala antalet teman som representeras i studien avslöjar att kliniker tänker kring systemiska aspekter av PPD men att deras psykologiska arbete ofta har ett individuellt fokus. Temana avslöjar även vikten av en tydlig bedömningsram, för att säkerställa att breda systemiska teman inte faller bort i en omsorg om sårbara individer eller det lilla mamma-barnsystemet. Sammantaget visar dessa fynd en komplex koppling mellan forskning och praktik och slutsatserna för studien landade i vikten av vidare kontrollerade studier kring klinikers psykologiska arbete, för att bygga den saknade evidensbasen gällande psykologisk behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)