THE CONOR MCGREGOR AGE Kampsportatleters Identitetsskapande Över Twitter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Uppsats/Examensarbete: 15 HP Program och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: HT 2017 Handledare: Orla Vigsö Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 85 Antal ord: 12 790 Syfte: Syftet är att undersöka hur identitetsskapande och självrepresentation över Twitter kan driva karriären framåt för en kampsportsatlet. Teori: Ett teoretiskt ramverk bestående av forskning inom identitet, självrepresentation, dramaturgi, medialisering, makt och kändiskultur Metod: Metoden består av en kvalitativ och en kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden har undersökt studieobjektets kommunikation över Twitter för att besvara hur McGregor skapar och förstärker sin identitet. Den kvantitativa metoden undersöker följande variabler: antalet Twitter inlägg, antalet Twitter inlägg med bilder/video, Twitter inlägg med länkar, Twitter inlägg med interaktioner och Twitter inlägg med Re-Tweets under perioden 2016-01-01 till 2017-07-31. Material: Forskningsobjektets Twitter konto. Resultat: I studien framkom det att studieobjektet använder kommunikation över Twitter i främst tre syften – för att avskräcka sina motståndare och fånga publikens intresse, för att utmana sin arbetsgivare samt för att bygga sitt varumärke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)