Att arbeta med svenska som andraspråk: några möjligheter och utmaningar

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Sofia Wester; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SammanfattningUnder de 30 senaste åren har antalet invandrare ökat i Sverige, vilket har resulterat i att antalet elever med annatmodersmål än svenska har ökat i skolan. Dessa elever, som har ett annat modersmål än svenska, erbjuds att läsasvenska som andraspråk. Senare tids forskning har visat att det underlättar för elever att lära sig ett nytt språk viamodersmålet. Därför vill jag i mitt examensarbete undersöka hur lärare i svenska som andraspråk kan arbeta medspråkinlärningen och hur relationen mellan detta ämne och elevernas modersmålundervisning kan se ut.Syftetmed arbetet är att bland annat undersöka hur pedagogerna bedriver undervisningen i svenska som andraspråk ochhurintegrationen av modersmålslärarnakan organiseras. I forskningsöversikten presenteras aktuell forskningkring flerspråkigabarn och vilken betydelse användandet av modersmålet har vid inlärning av ett nytt språk.I studien har fyra kvalitativa intervjuer gjorts med fyra lärare i tre olika stadsdelar. Skolorna är fyra skilda skoloroch har helt skilda upptagningsmiljöer vad det gäller eleverna. Detta har jag gjort för att nå ett brett spektrum avarbetsförhållanden från stadsdelar med hög andel elever med annat modersmål än svenska till stadsdelar med fåflerspråkiga elever.I resultatet visade att upplägget på undervisningen och arbetsmetoderna som användes i klassrummet var olikamellan skolorna, men organisatoriskt fann jag inget som kunde tyda på något som skilde dem åt. En skola skildesig markant från andra skolor. På den skola som hade högst andel flerspråkigaelever undervisades alla elever isvenska som andraspråk, d.v.s. alternativet att läsa ämnet svenska erbjuds inte. En av slutsatserna iundersökningen är att alla lärare vill samarbeta med modersmålslärarna och mer tid till studiehandledningönskades också. Även tidigare forskning påvisar att ett väl fungerande samarbete i lärarlagen stödjer elevernasframtida utveckling.OrdförklaringI arbetet kommer ni stöta på benämningar som ”tvåspråkig” och”flerspråkig” som är centrala begrepp i mitt arbete. Därför vill jag förklara vad de står för.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)