Fotbollens själ? : En studie om platskänsla och fotboll: Exemplet Degerfors

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: I föreliggande uppsats behandlas fotbollens betydelse för den svenska bruksorten Degerfors. Av intresse är hur fotbollen format platskänslan på orten, och hur detta ger sig till känna i kommunala strategier och visioner. Degerfors är fortfarande en bruksort, där den lokala arbetsmarknaden och ekonomin är starkt beroende av ett stort industriellt företag. Huruvida en så kallad bruksanda finns att hävda, och i så fall hur denna är möjlig att relatera till fotbollen på orten är en central diskussion i uppsatsen. Den teoretiska förankringen vilar i den humanistiska geografin, och verk från bland andra Tuan, Relph och Buttimer. Empirin inrymmer främst kvalitativt material, i form av intervjuer och studier av supporterforum. För att komplettera de kvalitativa resultaten har även en kvantitativ studie genomförts, där Degerfors IF spelarrekrytering granskas. Analysen visar att fotbollen är djupt förankrad på flera plan i Degerfors. Det lokala engagemanget kring fotbollen är starkt, och stärker såväl moralen som självkänslan på orten, samtidigt som den representerar orten ute i landet. I uppsatsen hävdas att fotbollen är av hög lokal relevans, som en motvikt mot de globala krafter som slagit hårt mot industrin i Degerfors och andra, liknande orter i Sverige. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)