Amazon i Sverige – vad väntar nu? : En uppsats om Amazons etablering i Sverige och hur den kan komma att påverka svensk e-handelsmarknad och dess aktörer.

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Författare: Louisa Tornberg; Nina Lovric; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I denna uppsats undersöker vi hur Amazons etablering i Sverige kan komma att påverka den svenska e-handelsmarknaden och dess e-handelsaktörer. Utifrån tidigare litteratur, teorier och dagsempiri har vi identifierat fem konkurrenskraftiga faktorer – vilket är att lösa kundens sökkostnadsproblem bättre än andra, (överlägsen) teknologi, stordriftsfördelar, nätverkseffekter och strategiskt beteende - som bidrar till en aktörs konkurrenskraftiga ställning på e-handelsmarknaden. Faktorerna visualiseras i en modell som vi har namngett Lovric och Tornberg-modellen och som används kontinuerligt genom uppsatsens gång. Med hjälp av en kvalitativ metod har vi även genomfört intervjustudier på sju respondenter inom olika kunskapsområden för att komplettera den teoretiska referensramen och för att kunna besvara våra frågeställningar samt uppnå uppsatsens syfte. För närvarande finns det en avsaknad av tidigare studier och data kring detta område, vilket visar på behovet av att undersöka och analysera mer inom detta ämne. Uppsatsen undersöker ett rörligt mål då Amazon etablerades för mindre än ett år sedan i Sverige, därför strävar vi inte att fastställa vilka exakta effekter den svenska e-handeln och dess e-handelsaktörer kommer att få. Vi önskar med denna uppsats att belysa hur svenska e-handelsaktörer, både väletablerade och nya, kan agera för att vara konkurrenskraftiga på e-handelsmarknaden i samband med Amazons etablering i Sverige, och den ökade internationella konkurrensen som den medför. Resultaten visar att Amazon tillträder en redan mogen e-handelsmarknad i Sverige som består av väletablerade och erfarna e-handelsaktörer. Etableringen i Sverige kan komma att innebära en accelerering, både vad gäller digitalisering och stigande konsumentförväntningar som drivs av e-handeln. Kunduppleverserna kommer att drivas av moderna verktyg och teknologi där e-handelsaktörer vill tillgodose kundernas behov. Att vara i takt med teknikens utveckling och utnyttja de möjligheter och lösningar som träder fram kommer att stå i fokus, däribland att använda sin kunddata för att optimera dessa. Effekten av Amazons intåg i Sverige kommer inte vara lika omfattande som i andra länder där Amazon etablerades tidigare, eftersom digitaliseringen och e-handeln inte var lika utvecklad i lika omfattande utsträckning. Amazon kan få potentiella utmaningar vad gäller logistik och kundkännedom, där svenska e-handelsaktörer i nuläget är mer konkurrenskraftiga i på den svenska e-handelsmarknaden. Svenska e-handelsaktörer kommer även ha lättare att överkomma priserna, då de – precis som andra e-handlare – använder sig av prisalgoritmer för att kunna bemöta konkurrenternas priser. I Sverige7kommer Amazon främst vara konkurrenskraftiga inom teknologin, eftersom de innehar en omfattande mängd resurser och återinvesterar den i innovation. Amazon är i framkant vad gäller innehav och hantering om Big Data, där de med tiden kan öka kundkännedomen gällande de svenska konsumenterna, eftersom de kan följa och analysera konsumentbeteenden och då även personalisera e-handeln. Amazons etablering i Sverige är en långsiktig strategi, vilket också innebär att alla delar av företaget ännu inte lanserats till fullo. Dess påverkan på både den svenska e-handelsmarknaden och dess e-handelsaktörer är därför något som kommer ske successivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)