Från arbetsmarknadsutbildning till jobb : vad utmärker de utbildningar som framgångsrikast får sina deltagare i arbete?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Den svenska arbetsmarknadspolitiken håller på att ”reformeras i grunden” som det står i Januariavtalet. I princip all förmedling flyttas från Arbetsförmedlingen till privata aktörer. Med hjälp av en resultatbaserad ersättningsmodell ska företagens vinstmaximering öka effektiviteten och skapa en bättre fungerande arbetsmarknad, är tanken. Relativt lite är känt om vilka åtgärder och beteenden på utbildningar som bidrar till att deltagaren får arbete. Här studeras matchningen inom 48 arbetsmarknadsutbildningar 2018. Genom att rensa data på hur många som får arbete efter utbildningen från exogena faktorer skapas ett mått för resultatframgång för respektive utbildning. Det måttet används som beroende variabel i en regressionsanalys med endogena förklarande variabler huvudsakligen baserade på en enkätundersökning. Dessutom har fördjupande intervjuer gjorts med platschefer på de 25% av utbildningarna som är mest framgångsrika. Resultatet antyder att framgångsrika utbildningar: 1. Skapar trivsel, 2. Stöttar nyanlända, 3. Förbereder deltagarna inför praktikperioden och 4. Aktivt kopplar samman deltagare med företag efter praktikperioden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)