Samband mellan kroppsvikt och serumkreatinin hos friska privatägda hundar i Sverige

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Författare: Sofia Von Schmalensée; [2023]

Nyckelord: hund; kreatinin; kroppsvikt; njurar; muskelmassa;

Sammanfattning: Akuta och kroniska njursjukdomar är vanligt förekommande hos hundar. En viktig del i diagnosti�ken vid utredning av njurproblem är analysering av serumkreatinin (sCr). Koncentrationen av sCr kan utöver sjukdom påverkas av extrarenala faktorer såsom kroppsvikt och muskelmassa. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan kroppsvikt och sCr hos kliniskt friska hundar och om så är fallet undersöka om kliniskt applicerbara kroppsviktsanpassade referensintervall för sCr kan tillämpas. I studien analyserades koncentrationen av sCr i blodprov tagna från 309 kliniskt friska hundar och relaterades till deras kroppsvikt både för hela studiepopulationen med en djupare analys efter indelning av hundarna i tre kroppsviktsklasser (≤15 kg, 15-30 kg och >30 kg). Studiematerialet inkluderade prover från sju stycken tidigare utförda studier med komplettering av blodprover tagna från hundar under 10 kg och över 34 kg under hösten år 2022. Resultatet visade en måttlig positiv linjär association (r2=0,42; p<0,0001) mellan kroppsvikt (kg) och sCr (µmol/L). Formeln baserad på den anpassade linjära regressionen blev sCr=1,2 x kroppsvikt + 52,2. En signifikant skillnad mellan de tre grupperna av olika kroppsvikt (p<0,0001) sågs också gällande sCr. Vid anpassning av referensintervall för grupperna sågs hundar under 15 kg sällan överstiga sCr 100 µmol/L. Utöver kroppsvikt hade även kön en signifikant association med sCr (p=0,011) i den multipla linjära regressionen, men associationen var svag. Resultatet från studien indikerar att ett kroppsviktsanpassat referensintervall bör övervägas att införas för sCr.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)