"Det var ju rätt tufft och så" En kvalitativ studie om hur socialarbetare på hvb-hem i Skåne upplever betydelsen av samverkan och integration i arbetet med ensamkommande flyktingbarn

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialhögskolan

Sammanfattning: The purpose of this essay was to examine how collaboration between different authorities effects the integration of the unaccompanied children, viewed from a home for care or accommodation social workers’ point of view. It is a qualitative study in which we interviewed six social workers. Our strategy was to investigate how social workers work with the children’s integration and illuminating what parts they thought were important in working with unaccompanied children. The refugees arriving in 2015 made an impact in the Swedish society as a whole as well as within the authorities working with refugees. One conclusion was that collaboration is an important part in the integration process in working with unaccompanied children, and that the social workers use empowerment to bond with the children. Another conclusion was that integration is made possible through authorities collaborating around the unaccompanied children's needs and integration.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)