“Om det är en jättesvår uppgift då kan jag tänka så som typ någon annan gjorde.”   : En empirisk studie om elevers upplevelser kring att arbeta muntligt med problemlösning utifrån EPA-metoden.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Denna empiriska studie handlar om muntlig matematik och syftar till att ta reda på hur elever upplever att det är att arbeta med problemlösningsuppgifter utifrån EPA- metoden. Inom matematiken ska eleven ges möjlighet att utveckla kursplanens olika förmågor, varav kommunikationsförmågan och problemlösningsförmågan är två av dem.  Studiens empiri har samlats in genom elevenkäter och elevintervjuer, i samband med genomförande av en EPA-lektion där eleverna fick arbeta med problemlösning. Data analyserades genom både en kvantitativ analysmetod och en kvalitativ tematisk analys. Resultatet visar att eleverna uppskattar att arbeta utifrån EPA-metoden, samtidigt som de gillar att arbeta på det traditionella arbetssättet i arbetsböckerna. Fyra teman har kunnat urskiljas utifrån elevernas intervjusvar; eleverna anser att muntlig matematik är roligt, eleverna föredrar att arbeta enskilt, elevernas upplevelser av att arbeta med någon annan samt elevernas upplevelser av att arbeta i helklass.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)