Noden: ett rum för resande : ett gestaltningsförslag för Klarabergsviadukten i centrala Stockholm

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Klarabergsviadukten ligger direkt väster om, och är en förlängning av Klarabergsgatan. Viadukten är en viktig del av kopplingen mellan Centralstationen och Stockholms centrala delar kring Sergels torg. Klarabergsviadukten byggdes under funktionalismen på 1960-talet. Idealen då var på många sätt motsatta mot dagens tankar om hur städer bör planeras. Med sitt centrala läge i direkt anslutning till Stockholms Centralstation fungerar Klarabergsviadukten som en del av en viktig trafiknod. Stockholms stad är för närvarande i slutfasen av en upprustning av den intilliggande Klarabergsgatan. Syftet är bland annat att utveckla Klarabergsgatan till en plats för möten, evenemang med ett rikt stadsliv. Mot bakgrund av förändringen på Klarabergsgatan ser vi möjligheten att genom ett designförslag gestalta nästa del av länken mellan Centralstationen och Stockholms centrala delar. Syftet med studien är att utifrån tankar om framtida städers utveckling och platsens komplexa förutsättningar gestalta Klarabergsviadukten till ett rum för resande. En knutpunkt för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik i en framtida stad. Vi har valt att jobba med gestaltningen från ett designteoretiskt perspektiv. Ett designproblem innebär ett stort antal frågor med ett oändligt antal svar. Det är en process där problem och lösning ständigt inverkar på varandra. Skissande har varit vårt främsta verktyg i arbetet. Det har varit en dialog med platsen och dess förutsättningar. Vi har arbetat med olika platsanalyser för att undersöka platsens problem och möjligheter. Som idégenerering använde vi oss av analyser vid förändring där vi undersökte vad som var möjligt att förändra på platsen. Vi använde oss av tre olika typer av analyser vid förändring: frimärksskisser, timskisser utifrån frågor och framtidsscenarier. Bakgrundsstudien ger platsen ett historiskt sammanhang. Huvudfokuset är teorier om vad som skapar ett bra stadsrum. Begreppet nod är centralt för gestaltningen och definitionen hämtas från Kevin Lynch. Den bärande idén noden i kombination med konceptet banvallen ger gestaltningen sin utformning. En plats för rörelse och vistelse med en tydlig platskaraktär. Förslaget bygger på fem element: golv, sittplatser, vattenelement, tak och belysning. Dessa element ger platsen en tydlig funktion och en sammanhållen karaktär. Processen har inneburit att många frågor har kommit och gått. Frågorna vi hade i början av arbetet är inte de samma som vi slutade med. Arbetsprocessen har avslutats men frågorna finns kvar till framtida projekt. Frågan som väcks är om gestaltningsförslaget är realistiskt i dagen samhälle. Vi upplever att det finns en vilja från Stockholms stad och i forskarvärlden att planera för en stad där inte bilen tar lika stor plats men att verkligheten ser annorlunda ut. Vi ser vårt förslag som ett inlägg i debatten om hur framtidens stad ska se ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)