Samband mellan personcentrerad vård och sjuksköterskans arbetstillfredsställelse

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskan och omvårdnadsteoretikern Florence Nightingale grundade den moderna omvårdnaden och sjuksköterskeyrket som en profession. Hon ansåg att omvårdnad inte var underordnad medicinen och genom utbildning ville hon göra omvårdnad till ett kompetens-område med yrkesstatus. En humanistisk människosyn är grunden för omvårdnadsvetenskapen och genomsyrar dagens sjuksköterskeutbildning samt lagar och riktlinjer för sjuksköterskans arbete. Etik innebär att överväga och välja det handlingsalternativ som anses mest moraliskt rätt i situationen. Enligt filosoferna Lögstrup och Lévinas samt omvårdnadsteoretikern Watson är det först i mötet med andra människor som moraliska regler uppstår. I mötet kan det skapas kontakt människor emellan men det förutsätter att båda ger av sig själva och är närvarande. En förutsättning för mänsklig omsorg, enligt Watson, är en djupare självkänsla hos sjuksköterskan samt en livssyn som innefattar en strävan att skydda mänsklig värdighet. Målen för personcentrerad vård är att tillgodose de andliga, psykiska och sociala likväl som de fysiska behoven hos en person, samt se till personens resurser. Såväl arbetsrelaterade som individuella faktorer har inflytande på arbetstillfredsställelsen, som skapas i samverkan mellan dessa. Arbetstillfredsställelse hos en person är beroende av en överensstämmelse mellan de personliga värderingarna om vad som är viktigt med ett arbete samt vad personen anser att arbetet innebär och har att erbjuda. Dessutom jämförs den egna situationen med den situation andra människor i omgivningen befinner sig i. Syfte: Syftet är att utifrån litteraturen kartlägga samband mellan personcentrerad vård och sjuksköterskans arbetstillfredsställelse. Metod: Examensarbetet har genomförts i form av en litteraturöversikt, bestående av fjorton vetenskapliga forskningsartiklar. Artiklar baserade på såväl kvantitativ som kvalitativ forskning ingår i litteraturöversikten. Resultat: Under analysen av materialet framkom tre övergripande teman; personliga faktorer, organisatoriska faktorer samt samverkansfaktorer. Konklusion: Litteraturöversikten visar samband mellan personcentrerad vård och sjuksköterskans arbetstillfredsställelse. Dessa samband består av såväl personliga egenskaper hos sjuksköterskan som faktorer i omgivningen. Hur stödjande omgivningsfaktorerna är till sjuk-sköterskans arbete påverkar graden av arbetstillfredsställelse. Sjuksköterskans arbets-tillfredsställelse med den personcentrerade vården återspeglas i sin tur tillbaka till patienten och organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)