Hur integreras hållbarhet i ekonomistyrning och i en controllers arbete?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Utifrån ett företagsperspektiv betraktas hållbarhet idag vara viktigt för samtligaintressenter. I takt med att hållbarhetsfokuset ökar kommer ekonomistyrning och yrkesrollencontroller få ett ändrat ansvar inom området.Problem: Eftersom hållbarhet idag får allt större fokus i ett företags ekonomistyrning kanproblem uppstå. En integrering behöver då göras, men svaret på hur detta ska göras på ettoptimalt sätt saknas. Det finns även en viss brist på kunskap vad gäller rollen som controllervid integration mellan ekonomistyrning och hållbarhetsfrågor, samt hur hållbarhet kanöversättas till konkret information.Syfte & frågeställning: Syftet med följande studie är att utveckla kunskap kring vilket behovsom finns av en integration mellan ekonomistyrning och hållbarhetsarbete. Följande trefrågeställningar ska besvaras: Vilket behov finns av en integrering mellan ekonomistyrningoch hållbarhet och varför? Hur arbetar en controller med hållbarhet? Hur arbetar företag medatt integrera och översätta hållbarhet till ekonomistyrning?Referensram: Referensramen bygger på tidigare forskning kring integration mellanekonomistyrning och hållbarhet. Bland annat redogörs för de tre strukturerna kognitiv,organisatorisk och teknisk integration samt artiklar som beskriver controllerns roll vidintegration av hållbarhet och FN:s hållbarhetsmål.Metod: Studien är av kvalitativ art och studerar fem företag. Semistrukturerade intervjuer hargjorts med hållbarhetscontroller, controller och hållbarhetsansvariga i företagen för att skapakunskap kring ekonomistyrning och hållbarhetsfrågor inom de valda företagen.Empiri: Empiriavsnittet består av sammanställda svar från samtliga respondenter i de femföretagen. Inledningsvis presenteras företagen var för sig och sedan presenteras svaren frånsamtliga respondenter under respektive fråga kopplade till hållbarhetsintegration, controllernsarbete och översättning av hållbarhet till konkreta termer.Slutsatser: Slutsatsen visar att samtliga av de undersökta företagen ser ett behov av integrationav hållbarhet i ekonomistyrningen. Kognitiva, organisatoriska och tekniska strukturer behövsvid integrationen, men olika företag belyser behovet av olika typer av integration. Slutsatsernavisar att en controller arbetar med att fördela resurser, göra avvägningar vid intressekonflikteroch att beräkna kostnader och vinster av hållbarhetsarbete. Slutligen klargörs behovet av attöversätta hållbarhet till mer konkret information som har lett till innovativa lösningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)