Den gränsöverskridande surrogatmarknaden. En fallstudie om biokapitalets globalisering utifrån en Kambodjansk kontext

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Tidigare feministiska studier om kommersiellt surrogatmödraskap har huvudsakligen fokuserat på hur surrogatindustrin fungerar inom ett land. Med en utgångspunkt i en feminist-marxistisk begreppsapparat, syftar följande kandidatuppsats att synliggöra hur dagens sydostasiatiska surrogatmarknad verkar gränsöverskridande och informellt. Utifrån en kvalitativ fallstudie på Kambodja kan vi inneha en förståelse till hur globalisering möjliggjort surrogatföretagens gränsöverskridande expansion, men även vilka ytterligare osäkerhetsfaktorer som drabbar surrogaterna när de flyttas över gränser. Studiens resultat argumenterar för att det är både materiella och idémässiga skiften som legitimerar att kvinnors biologiska material blivit en del av ett bioekonomiskt, profitskapande projekt. Genom att undersökningen erhåller ny empiri bidrar studien till att etablera en riktning för framtida forskning inom det IPE-feministiska paradigmet. Samtidigt övertygar studiens resultatet om att det feminist-marxistiskt perspektivet är relevant inom fältet Internationella Relationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)