Är det ekonomiska biståndet kravlöst? En undersökning av försörjningsstöd till personer med missbruk

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Linda Capretti Tärnhall; [2010-08-06]

Nyckelord: Socialrätt;

Sammanfattning: Enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska således inte själv kunna tillgodose sina behov. Om möjligt ska den enskilde stå till arbetsmarknadens förfogande för att erhålla försörjningsstöd. Det är idag många olika grupper i samhället som uppbär försörjningsstöd. Bland dessa grupper finns personer med missbruk. Socialtjänsten har att arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialtjänsten ska genom information och uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningarna av missbruk. Socialtjänsten har även ett särskilt ansvar för personer med missbruk som framkommer av 5 kapitlet 9 § SoL. Socialtjänsten ska aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och den vård som denne behöver för att komma ifrån sitt missbruk. Den ska i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården samt noga bevaka att planen fullföljs. Syftet med uppsatsen är att undersöka om socialtjänsten får förena ett försörjningsstöd med krav. Socialtjänsten brukar ofta ställa krav på den enskilde missbrukaren att till exempel lämna negativa drogtester, fullfölja behandlingsplaner eller godta viss insats. Det har visat sig vara en spretig praxis i kammarrätten om vilka krav som är tillåtna. Det finns även bara två avgöranden från Regeringsrätten i frågan. Det är dock två avgöranden som fått prövningstillstånd i Regeringsrätten och avgörandena ska komma hösten 2009. Det som är problematiskt i dessa fall är att socialtjänstens insatser enligt SoL ska vara frivilliga samtidigt som socialtjänsten har ett ansvar för att missbrukare får den hjälp och vård som behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)