Vem använder lösenordshanterare? : En undersökning av demografiska variablers påverkan på användning av lösenordshanterare

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

Sammanfattning: Lösenordshanterare har länge varit tillgängliga och det finns mycket forskning som tyder på att användningen av dem är begränsad. Deras funktionalitet hjälper användaren att generera och spara unika och starka lösenord för varje individuell inloggning. Vi utformar en enkät med hjälp av tidigare forskning och en modifierad version av teknikacceptansmodellen i syfte att undersöka demografiska variablers påverkan på användningen av lösenordshanterare. Undersökningen bedrivs genom att kvantitativ data samlas in från den digitala plattformen reddit.com. Denna data analyseras därefter med hjälp av statistiska metoder, där vi kommer fram till att det finns signifikanta skillnaderivariablernakön,geografiskplats,antalunikalösenordochdatorvana. Dessa variabler påverkade både den faktiska användningen, men också attityden till systemet. Vi diskuterar detta resultat utifrån den presenterade teorin och relaterad forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)