Patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande på akutmottagning : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

Sammanfattning: Akutsjukvården är ofta den första kontakten en patient har vid ett vårdtillfälle och i många fall även den enda kontakten en patient har med sjukvården. Vid ett besök på en akutmottagning kan en patient träffa ett antal olika vårdare av olika yrkeskategorier, vilket resulterar i många möten med många tillfällen till att få ett bra och/eller dåligt bemötande.Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av vårdpersonalens bemötande på akutmottagning. Datainsamlingen skedde genom sökning i tre databaser för att finna material. 15 artiklar kvalitetsgranskades, alla höll medel till hög kvalité. Där efter analyserades de med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier; “Förväntan att vara i handlingens centrum”, “Att bli lyssnad till av närvarande vårdpersonal”, “Att inte få information och att uppleva ett vacuum” och “Att vara ett objekt i vårdpersonalen ögon och att vara till besvär”. Många patienter upplevde att bemötandet på akutmottagningen var dåligt på grund av brist på information, medan ett gott bemötande upplevdes när vårdpersonal var närvarande och gav patienter möjlighet att berätta sin historia.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)