Cirkulationsplatsens utformning : att kombinera estetik, säkerhet och funktion

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Författare: Annelie Johnson; [2010]

Nyckelord: Cirkulationsplats; utformning; säkerhet; estetik; funktion;

Sammanfattning: Cirkulationsplatser är en typ av trafikplats som har ökat i samhället under de senaste åren och antalet fortsätter att öka. De första cirkulationsplatserna kom till under början av 1900-talet och sedan dessa har de utvecklats bland annat genom att fordon i cirkulationen har företräde framför inkommande sedan Sverige gick över till högertrafik. De är viktiga i trafiknätet eftersom de fungerar som noder och ofta anläggs i korsningar där det är hög olycksrisk ellerbehövs en hastighetsreducering. Säkerheten i cirkulationsplatser är bäst för motorfordon och även gående har relativt god säkerhet, men flera problem med säkerhet finns för bland annat cyklister och personer med synnedsättningar.I arbetet har jag försökt komma underfund med hur man på bästa sätt kan utforma cirkulationsplatser genom att identifiera faktorer som har betydelse vid utformning. Jag har genom litteraturstudier, intervjuer, fältstudier och utformning av ett eget utformningsförslag kommit fram till mina resultat och utifrån dessa kunnat dra slutsatser. De faktorer jag har identifierat är platsanknytning, hastighetsupplevelse, olycksreduktion, sikt, visuellvägledning, ljussättning, materialval, växtlighet, skötsel och underhåll, slittålighet, refuger och sidoområden samt konstverk och utsmyckning. Förutom faktorerna har jag fokuserat på aspekterna estetik, säkerhet och funktion, vilka följer med som en röd tråd genom arbetet.Genom att göra ett utformningsförslag har jag testat hur dessa faktorer fungerar att arbeta efter i praktiken och genom detta har jag kommit fram till att de hjälper till att hålla alla viktiga faktorer synliga genom processens gång.Arbetet har lett fram till att visa att estetik verkar ha en sekundär betydelse vid utformning av vägmiljöer och då framförallt cirkulationsplatser om man jämför med säkerhet och funktion. Det visas dock att de estetiska faktorerna kan bidra till att funktionen tydliggörs och säkerheten ökas i cirkulationsplatser. Vid utformning av cirkulationsplatser är det viktigt att se den i sitt sammanhang i staden, närområdet och som trafikplats för att få ett sammanhållet och tydligt uttryck.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)