Hinder och möjligheter för andlig omvårdnad

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Britta Grönqvist; Karen Marie Slunge Buus; [2007-06-11]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska skall sjuksköterskan ha förmåga att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov, såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga. Trots detta tenderar andliga behov att hamna i skymundan. Kritik kan riktas mot att vården har en för endimensionell syn på patienten. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka hinder och möjligheter som finns för att utöva andlig omvårdnad. Studiens resultat baseras på 11 artiklar. En induktiv analys av innehållet i dessa artiklar ledde fram till sju teman som syntes ha stor påverkan på bedrivandet av andlig omvårdnad. Dessa teman var: Begreppets mångtydighet, Utbildning och träning, Inställning och beredskap, Trosuppfattning, Resurser, Kommunikation och slutligen Vårdkultur. Resultatet sammanfattades i en tentativ modell över faktorer som påverkar andlig omvårdnad och visar på var i sjukvården dessa hinder och möjligheter finns. Uppsatsens resultat diskuterades med hjälp av Katie Eriksson och Jean Watsons omvårdnadsteorier. En slutsats var att de faktorer som påverkar sjuksköterskans förutsättningar att bedriva andlig omvårdnad samspelar. Medvetenheten om och lyhördheten för människans andliga dimension bör integreras i allt arbete som omgärdar patienten för att kunna nå det mål om helhetshälsa som Eriksson och Watson menar skall styra omvårdnaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)