Tillsammans för turisterna : samarbete i turismkommuner

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of People and Society

Sammanfattning: Samarbete mellan offentliga organisationer och näringslivet är på frammarsch. Speciellt inom besöksnäringen, där en samlad syn på hur destinationen ska utvecklas är prioriterad. Sveriges kommuner har intagit en allt mer företagslik kommersiell ställning i samhället, de har insett vikten av att kunna erbjuda sina besökare helhetsprodukter för att särskilja sig gentemot varandra. För att detta ska ske krävs en koordinering mellan kommunen och näringslivet men också nätverkande mellan turismföretagen. Studiens syfte är att undersöka hur olika kommuner samarbetar med näringslivet inom besöksnäringen. Organisationsformen har varit en frågeställning likaså vilka grundläggande frågor som diskuteras i samarbetsorganisationerna och dess effekt på besöksnäringen. Studien omfattar kvalitativa intervjuer med fem olika kommuner där Västerviks kommun har en central roll i studien och har jämförts med fyra kommuner med liknande geografiska och demografiska förutsättningar. Resultaten i studien visar på att organisationsformerna skiljer sig åt i alla kommunerna, men med vissa likheter. Samarbetet uppstår av främst två anledningar. Dels där en gemensam marknadsföring och samsyn på hur destinationen ska utvecklas är dominerande. Dels där intresset finns från både kommun och företag att komma varandra närmare och få en bättre fungerande kommunikation aktörerna emellan. I majoriteten av de undersökta kommunerna är näringslivet huvudägare av turismorganisationerna. Representanter från kommunerna sitter då endast med som styrelseledamöter eller har i avtal reglerat hur organisationerna ska verka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)