Från Laffer - till verklighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Dan Oraham; Christoffer Reijer; [2023-07-06]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att undersöka effekterna av förändringar i marginalskatter på skatteintäkterna och dra slutsatser om avskaffandet av värnskatten i Sverige. För att undersöka syftet genomfördes två regressionsanalyser. Den första regressionsanalysen genomfördes för att undersöka sambandet mellan marginalskattesatsen och skatteintäkter från inkomstskatt som andel av BNP för alla OECD-länder. Resultatet visade en signifikant positiv koefficient med ett värde på 0.267 för länderna till vänster om toppen av Lafferkurvan och en obetydlig effekt för länderna till höger om toppen. För att undersöka effekterna från avskaffandet av värnskatten användes även data specifikt för Sverige för att undersöka effekterna av förändringar i marginalskatter på olika skatteintäkter. Tyvärr gav regressionsanalysen inga signifikanta resultat, möjligen på grund av brist på tillräckligt med data efter avskaffandet och otillräcklig statistik. Trots brist på signifikanta resultat kunde vissa indikationer av konsekvenserna av avskaffandet av värnskatten i Sverige observeras genom analys av trendlinjer av olika svenska skattetyper. Resultaten visade en initial nedgång i skatteintäkter för statliga förvärvsinkomster (statlig inkomstskatt) efter borttagandet, följt av en snabbare ökning än för andra skattetyper året därpå. Det krävs dock mer tid för att bedöma de verkliga beteendeeffekternas inverkan. Resultaten är också osäkra på grund av svårigheter att analysera reformens effekt helt oberoende av andra faktorer. För att få mer pålitliga och detaljerade resultat rekommenderas ytterligare forskning med tillgång till mer omfattande och detaljerad data.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)