Konflikten mellan GDPR och arbetsrätten - En studie om motsättningarna mellan arbetstagarens skydd för den personliga integriteten och arbetsgivarens rätt att utöva övervakningsåtgärder

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Den här studien syftar till att undersöka och analysera hur genomförandet av övervakningsåtgärderna drogtestning, kameraövervakning och geopositioner kan resultera i en konflikt mellan arbetsrätten och GDPR. För att uppnå syftet kommer frågeställningar att besvara vilka rättsliga befogenheter arbetsgivaren har att genomföra kontrollåtgärder, hur GDPR begränsar genomförandet av kontrollåtgärder samt vilka motsättningar som finns mellan arbetsrätten och GDPR för att utföra kontrollåtgärder. Detta görs inledningsvis genom en rättsdogmatisk metod för att fastställa den gällande rätten, för att sedan i analysen övergå till en analytisk deskription som utreder och besvarar frågeställningarna. En samlad bedömning visar att samma åtgärd styrs av två olika system. Arbetsgivaren kan genomföra kontrollåtgärder om den rättsliga grunden stöds av arbetsgivarens befogenheter. Om personuppgifter hanteras vid en kontrollåtgärd behöver arbetsgivaren ta hänsyn till GDPR och det resulterar direkt i en motsättning med arbetsrätten för arbetsgivaren. I de fall där det är tydligt att arbetsgivaren är berättigad till att utföra kontrollåtgärder och där arbetsgivarens syfte tydligt överväger inskränkningen av den personliga integriteten, bör genomförandet av åtgärden vara godtagbar. Arbetsrätten får företräde i de fall där det föreligger ett berättigat ändamål och rättslig grund som när intresseavvägningen överväger inskränkningen av den personliga integriteten. Motsättningen mellan GDPR och arbetsrätten blir som störst där arbetsgivarens berättigande till att utföra en kontrollåtgärd är likställd i proportion till inskränkningen av den personliga integriteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)