Parameterstyrd modellering av en vägskyltsportal

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: För att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden gäller det att öka produktiviteten och sänka sina kostnader genom tidsbesparing. Att automatisera sin projekteringsfas med hjälp av parameterstyrd design är ett sätt att uppnå målet. I denna studie tillämpas visuell programmering som en del av parameterstyrd design. Programmeringen utfördes med hjälp av Rhinoceros 3D och pluginprogrammet Grasshopper. Arbetssättet är särskilt lämpligt för repetitiva standarduppgifter där endast få parametrar ändras. I dagsläget har Sweco behov att effektivisera sin projekteringsfas gällande vägskyltsportaler som är byggda i form av ett fackverkssystem. Syftet var att ta fram ett skript i Grasshopper som generar en parametestyrd vägskyltsportal modell i Rhinoceros samt att lyfta upp fördelar och utmaningar med implementering och användning av parameterstyrd design. För att besvara frågorna och komma fram till resultatet har tillvägagångsättet delats upp i en teoretisk och en praktisk del. Genom litteraturstudier av tidigare examensarbete och forskningsrapporter, hemsidor, material från Sweco samt kurslitteratur har man skaffat en bättre förståelse kring ämnet. Vidare har det använts videolektioner och handledning på Youtube där man genom ”trial and error” metoden kom fram till resultat. Genom att integrera en kurva i Rhinoceros 3D med ett skript i Grasshopper kunde man ta fram en parameterstyrd modell av en vägskyltsportal. Den mest uppenbara fördelen med parameterstyd design är tidsbesparing. Parameterstyd design har enorm potential att spara tid och pengar genom förmågan att automatisera förändringar i en byggnadsmodell. Ett välutvecklat och lätthanterligt skript i Grasshopper leder till en förkortad projekteringstid och ökad lönsamhet för företag. Utifrån intervjuerna och utlåtanden som gjordes så framgick det att en av de större utmaningarna med parameterstyrd design är de tekniska bitarna med överbryggning mellan olika programvaror.Parameterstyrd design som växer i takt med teknikens utveckling implementeras av företag i tidiga skeden för att generera nytta i längden. Arbetssättet är speciellt lämpligt vid upprepande standaruppdrag samt i projekt där det gäller att leverera mervärde till sina kunder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)