Positiv feedbacks påverkan på lagsport : Passningsspel i fokus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Victor Hanna; [2011]

Nyckelord: Positiv Feedback; Passningsspel;

Sammanfattning:

Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att undersöka hur positiv feedback påverkar passningsspel inom fotboll.

Frågeställningar:

-          Ökar antalet passningar i en matchsituation om spelarna får positiv feedback i samband med passningar?

-          Ökar antalet mål i samband med en ökning av passningar?

 

Metod

Studien kommer vara av en kvantitativ ansats. Författaren kommer observera ett bestämt beteende som han sedan för ner till statistik. Passningsspelet samt antalet mål kommer att observeras.  Fyra lag med fem spelare i vardera lag kommer att observeras under åtta matcher för vardera lag, varav deltagarna i fyra matcher kommer erhålla positiv feedback för varje pass. Detta kommer vara en cross-over studie där två lag får positiv feedback för lyckad passning under tillfälle ett, medan de resterande två lagen får positiv feedback för lyckad passning under tillfälle två. Statistiken sammanfattas sedan ner i tabeller.

Resultat

Resultatet visade att positiv feedback vid passningar ledde till att medelvärdet för antal passningar per match ökade, samtidigt som antal mål blev högre.

Slutsats

Genom att studera resultatet kan man dra slutsatsen att positiv feedback förbättrar passningsspelet vilket i sin tur leder till fler mål under spelets gång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)