Har du förstått vad jag säger? : En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på intern kommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Forskningsfrågor: - Hur har en omställning till hybrid- och distansarbete påverkat en organisations interna kommunikation?  - Vilken påverkan har val av kommunikationsmedium på den interna kommunikationen under distansarbete?   Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en övergång till hybrid- och distansarbete påverkar samarbete och intern kommunikation i organisationer. Syftet är också att belysa val av kommunikationsmedium, vilka hinder och störningar som kan uppstå samt vilka utmaningar som är förknippade med distansarbete.  Metod: Studien utgick från en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Det empiriska materialet i undersökningen samlades in genom tio semistrukturerade intervjuer. För att analysera det empiriska materialet användes en tematisk analys.   Slutsats: Omställningen till hybrid- och distansarbete har gjort att spårbarhet i kommunikationen blivit av större betydelse, likaså ett tydligt budskap. Omställningen har också minskat spontan kommunikation, gjort kommunikationen långsammare och i vissa fall inte påverkat den interna kommunikationen nämnvärt. Hur kommunikationen påverkats skiljer sig åt mellan branscher och arbetssätt.  Val av kommunikationsmedium har stor påverkan på den interna kommunikationen. Det är viktigt att rätt sak kommuniceras i rätt kanal och medium för att uppnå effektiv kommunikation. Chatt har visats vara av större betydelse inom den interna kommunikationen än vad tidigare studier funnit.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)