Konceptbyggande med standardelement

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

Sammanfattning: Syftet med examensarbetet är att hjälpa ett företag med att införa standardlittera för deras prefabricerade betongelement som ingår i deras Konceptet. Införandet av standardlittera ska resultera till att återfinna och gruppera deras betongelement i CAD-systemen. We did our thesis project at one of the most prestigious Swedish construction companies. We have examined the possibilities of doing sandwich elements to standard elements which would increase the degree of industrialization. The company has developed a concept that is based on a more refined process of industrialization. The concept contains six different products, i e. type houses, that can be modified to the requirements of the customer, in order to increase the product's performance and customer adaptation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)