Designmetodik för hållbara förpackningslösningar : Med fokus på ekologiskt perspektiv och reducerat matsvinn

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Denna rapport återger det arbete som syftat till att ta fram hjälpmedel för att utveckla hållbara förpackningslösningar. Projektet har genomförts som ett examensarbete för högskoleingenjörs- programmet i innovationsteknik och design vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Arbetet har realiserats med stöd från Helén Williams, forskare inom energi- och miljöteknik.

I dagsläget saknas metoder och hjälpmedel för att utveckla hållbara livsmedelsförpackningar där matsvinn tas in som en aspekt. Därför har en serie med tre verktyg utvecklats, från befintlig designprocessmetodik för tillämpning vid produktutveckling av hållbara förpackningslösningar, med fokus på reducerat matsvinn och minskad miljöpåverkan.

För att få underlag till utvecklingen av verktygen har en förstudie genomförts där designprocess, hållbar utveckling, förpackning och matsvinn studerats. Förstudien har följts av en analys för att kartlägga var i produktutvecklingsprocessen verktyg för hållbar utveckling saknas. Detta för att identifiera faser med behov av fler hjälpmedel och resurser.

Vidare har de olika faserna studerats mer ingående och det har lett fram till det slutliga resultatet bestående av verktygsmallar och riktlinjer för funktionsanalys, kvalitetshus och Pugh’s metod för reducerat matsvinn. För att sätta den centrala delen, kvalitetshusmallen, i ett verklighetsperspektiv har ett test utförts. Objektet för testet är tre olika varianter av mjölkförpackningar.

Verktygen är ämnade till förpackningsdesigners och förpackningsteknologer för att underlätta deras arbete och vägval mot mer hållbara lösningar genom ett minskat produktsvinn. Att verktygen är enkla och användarvänliga är ett mål och en förutsättning för att de ska komma till användning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)