"Men det var ingen plats för goda kvinnor" Häxgestalten, gurlesken och andra genuskonstruktioner i och omkring Johanne Lykke Holms Strega

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker Johanne Lykke Holms roman Strega (2020) ur ett gurleskt perspektiv med fokus på genusrepresentationer. Särskilt teoretiskt fokus läggs på att konceptualisera romanens häxtematik och hur den så kallade häxgestalten kan tolkas utifrån ett gotiskt och gurleskt ramverk. För att förstå hur gurlesk, genus och häxgestaltens figurationer verkar i romanen inkluderas även Lykke Holms skrivkurs Hekseskolen i analysen. I form av dialogisk kontext och politisk poetik kan Hekseskolen fungera meningsbärande för romanens gestaltningar av häxor, genus och flickskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)