Utveckling av analysmetod för tillståndskontrollmätningar av frånskiljande brytare i stamnätet

Detta är en Master-uppsats från KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

Sammanfattning: Tillståndsbaserat underhåll är en gren under kategorin förebyggande underhåll. Denna typ avunderhåll går ut på att undersöka och analysera tillståndsvariabler i ett system för att kunnabestämma systemtillståndet. Beroende på systemtillstånd kan sedan förebyggande elleravhjälpandeunderhåll planeras. Idag finns det ca 300 frånskiljande brytare installerade i detsvenska stamnätet. Svenska kraftnät planerar att införa tillståndsövervakning i form avtillståndskontroller på dessa brytare. Denna studie har sammanställt de tillståndsvariabler som kanmätas under en tillståndskontroll. En teori om hur inspektionsintervall för tillståndskontroll kanbestämmas presenteras. Denna teori visar hur ett lämpligt inspektionsintervall tas fram genom attstudera och anpassa felhistorik till en statistisk modell. Intervallet bestäms sedan genom att fördelatillgängliga resurser med hänsyn till modellen för att maximera nyttan av tillståndskontrollerna.Teorin tillämpas på ABB:s frånskiljande brytare HPL420B2. Resultatet visar att tillståndskontrollmed inspektionsintervall framtagna enligt teorin som presenteras i denna studie är lämplig attanvända för lednings-, kabel-, transformator- och samlingsskenebrytare. Tillståndskontroll är intelämpligt att utföra på shuntkondensator- och shuntreaktorbrytare. En sidostudie har utförts för attundersöka om det kan finnas något samband mellan funktionskontroll och fel efterfunktionskontroll i brytare. Denna sidostudie har utförts genom att studera tid till fel efterfunktionskontroll och genom att anpassa tiderna till en statistisk modell för att sedan studerafelintensitetsfunktionen. Resultatet visar att det kan finnas ett samband men det finns osäkerhet iresultatet. Det skulle behövas fler observationer för att få noggrannare resultat och kunna dra enslutsats. Slutsatsen av arbetet visar att tillståndskontroll är lämplig att använda för ledning-, kabel-,transformator- och samlingsskenebrytare. Inspektionsintervall för dessa brytare har tagits fram idenna studie. Tillståndskontroller rekommenderas inte för shuntreaktor ochshuntkondensatorbrytare. Istället rekommenderas införandet av online tillståndsövervakning fördessa brytare. För att kunna dra en slutsats om samband mellan funktionskontroll och fel efterfunktionskontroll, behöver sidostudien kompletteras med fler observationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)