Olika perspektiv på återkoppling för skrivutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: I denna kunskapsöversikt sammanställs forskning om återkoppling för skrivutveckling. Syftet är att få fördjupad kunskap om vilken betydelse olika perspektiv på återkoppling har för elevers fortsatta skrivutveckling. I översikten antas en bred definition av begreppet återkoppling och arbetet skrivs med utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Den forskning som ingår omfattar såväl lärarperspektiv som elevperspektiv. Frågan som ställs är: hur kan lärares återkoppling främja elevers skrivutveckling? Kunskapsöversikten bygger på en systematisk informationssökning där materialet huvudsakligen avgränsats utifrån tre centrala sökord, vilka är feedback, education och writing. Efter slutgiltig urvalsprocess består materialet av totalt åtta artiklar och en systematisk översikt. Resultatet presenteras utifrån fyra olika kategorier: Betydelsen av återkoppling i dialog, Betydelsen av att se skrivande som en process, Betydelsen av elevers mottagande av återkoppling och slutligen Betydelsen av lärares kompetens inom återkoppling för skrivutveckling. Av kunskapsöversikten framkommer bland annat att lärares återkoppling kan främja elevers skrivutveckling om återkopplingen sker i samspel med eleven, samt att eleven får utrymme att bearbeta den återkoppling som ges. Lärare behöver även anpassa sin återkoppling till respektive elev då återkoppling är tätt sammanlänkat med elevers självbild. Slutligen framgår det att lärares kompetens om återkoppling är avgörande för om återkopplingen ska leda till skrivutveckling. Nyckelord: formativ bedömning, skrivutveckling, återkoppling, återkopplingspraktik

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)