Väl rustade för engelska i skolan? – en enkätundersökning bland lärare och lärarstuderande för yngre elever

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Författare: Cecilia Frostensson Andersen; Anna Marcusson; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Engelskan är ett dominerande världsspråk och ett av tre kärnämnen i grundskolan där betyget godkänt krävs för vidare studier. Lärare för yngre elever måste vara beredda att ta ansvar för starten i engelska, men i lärarutbildningen antingen saknas obligatorisk engelskutbildning eller så omfattar den några veckors studier. Detta arbete handlar om lärares och lärarstuderandes syn på sin beredskap att undervisa yngre elever i engelska. Den baseras på enkätfrågor till lärare och lärarstuderande och visar att få lärarstuderande väljer engelska som specialisering. Vidare undersöks attitydskillnader till engelskundervisning i skolan mellan lärare och lärarstuderande, med respektive utan utbildning i engelska. De skillnader som framkommit finns mest mellan lärare och lärarstuderande. En rör engelska som är ett populärt undervisningsämne hos majoriteten lärare, medan många lärarstuderande inte gärna vill undervisa i engelska. Kunskaper om barns språkinlärning är en viktig del av lärarens beredskap att undervisa yngre elever i engelska. Lärare och lärarstuderande vittnar om att de anser sig ha goda kunskaper i engelska språket, men inte om hur elever lär sig detta främmande språk. Detta torde kunna påverka kvaliteten på engelskundervisningen för de yngre eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)