Dual Momentum - Överavkastning till lägre risk? Utvärdering av en momentumstrategi på den svenska finansmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: I den här uppsatsen utvärderas Antonaccis (2017) momentumstrategi Dual Momentum på den svenska finansmarknaden. Vi undersöker hur den riskjusterade avkastningen ser ut för strategin under perioden 2001-06-01 till 2018-10-01. Dual Momentum använder relativt och absolut momentum i kombination med varandra där hela portföljen investeras i antingen en av två riskfyllda tillgångar eller i den riskfria tillgången. Vi använder en svensk aktieindexfond och en global aktieindexfond för att representera riskfyllda tillgångar samt en svensk korträntefond för att representera den riskfria tillgången. För att mäta den riskjusterade avkastningen beräknar vi Sharpekvoten, Sortinokvoten, Maximum Drawdown samt utför en CAPM-regression. Vi jämför våra resultat med de Antonacci (2017) finner när strategin testas på den amerikanska finansmarknaden. Vår undersökning uppvisar liknande resultat som Antonacci (2017) presenterar och vi finner stöd för att Dual Momentum skapar en riskjusterad överavkastning gentemot två jämförelseindex.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)