Företagsidentitet & image - Valet av present- och profilreklam

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Sammanfattning:

Syfte: Huvudsyftet med denna studie är att få en förståelse för vilken roll ett företags identitet och image har för valet av profilreklam.

Metod: Studien är baserad på en kvalitativ undersökning där en fallstudie har gjorts av två stycken företag/organisationer som är köpare av profilreklam samt deras profilföretag. En tvärsnittsstudie har sedan gjorts av mottagaren av profilreklam.

Resultat: Ett företags identitet och image har stor betydelse för valet av profilreklam, framförallt företagets strategi, kultur, design och marknadskommunikation.

Begränsningar: Studien har endast undersökt två svenska företag/organisationer och deras profilföretag om hur de arbetar med att ta fram profilreklam.

Praktiska implikationer: Resultatet i studien kan användas för att ta fram profilreklam som syftar till att stärka ett företags image som varumärke.

Originalitet: Många forskare har undersökt företags identitet och image samtidigt som många har undersökt profilreklam i olika aspekter men få studier har kombinerat dessa två och sett vilken betydelse ett företags identitet och image har för valet av profilreklam.

Nyckelord: Företagsvarumärke, företagsidentitet, företagsimage, presentreklam, profilreklam, give-aways.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)