Metal Recovery by Electro Winning - A Product Concept

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Integrerad produktutveckling

Sammanfattning: En konceptlösning för ett elektrovinningssystem utvecklas baserat på Glenngårds (2019) tidigare arbete. Arbetet är genomfört så att det besvarar tre frågor om en potentiell konceptlösning. Frågeställningarna inkluderar vilka krav som behöver uppfyllas, design av en passande arkitektur och hur vissa konceptparametrar kan verifieras. Krav formuleras i huvudsak baserat på Glenngårds parametrar; säkerhet, kvalitet, användarvänlighet, enkelhet att tillverka, montera, underhålla systemet, kostnadseffektivitet och användning av standardiserade komponenter. Konceptet som genereras är baserat på att använda en elektrolytbehållare kring vilken andra system är fästa eller indränkta. Designen tillåter en grad av automatisering. En bruksprocess för konceptet beskrivs, relevanta komponenter förklaras och vidare utveckling föreslås. En lista med föreslagna tester för verifikation med hjälp av prototypen är också given.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)