Återhämtning efter psykos : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Varje år insjuknar 1500–2000 personer i psykos i Sverige, och cirka 30000–40 000 personer i Sverige har diagnosen schizofreni. Läkemedel är grunden i behandlingen av schizofreni, detta i kombination med olika psykosociala behandlingar samt åtgärder. Återhämtning beskrivs som en djupt personlig, unik förändringsprocess. Sjuksköterskor i Sverige arbetar enligt HSL, Hälso- och sjukvårdslagen och hälsa är ett av omvårdnadens centrala begrepp som sjuksköterskan skall jobba utifrån. Syfte: Syftet är att beskriva erfarenheter av återhämtning från psykos hos personer med schizofreni samt beskriva urvalsgrupperna i artiklarna.Metod: En deskriptiv litteraturstudie innefattande 11 vetenskapliga artiklar sökta i PubMed och PsychINFO. Huvudresultat: I föreliggande studie var syftet att beskriva erfarenheter från psykos hos personer med schizofreni. Det som framkom i resultatet visade att ett stort stöd från omgivning samt medicinering var nödvändigt för en god återhämtning. Att umgås med familj och vänner gav en känsla av acceptans samt minskade symtomen. Psykofarmaka visar sig dock påverka sömn samt livskvalitet på ett negativt sätt vilket hämmade följsamheten. Många beskrev att de förlorat sin självbild efter psykosen vilket gav en sämre självkänsla, det hämmade återhämtning samt återgång till arbete. När de hittat acceptans i sin sjukdom samt inte såg sig själva som en diagnos och lärde sig nå sina mål främjade det återhämtningsprocessen och personerna kunde se en ljus framtid.Slutsatser: Personer med schizofreni upplever idag svårigheter att komma tillbaka till det vanliga livet efter en psykos. Personerna berättar att de förlorat sin identitet, vänner, familj och arbete och till följd av detta förlorat hopp och framtids utsikter. Denna stigmatisering beror mycket på okunskap i samhälle och därför är det viktigt att soms juksköterska ha kunskap inom detta ämne för att kunna ge en god omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)