Kulturjournalistik på drift : - en kvantitativ studie av recensionsmaterial på dvd-omslag

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

Sammanfattning: Fenomenet att journalistiska omdömen används i marknadsföring av kommersiella varor är inget nytt. Exempelvis dvd-filmer säljs i dag i stort sett överallt och de flesta har nog vid något tillfälle stått i den lokala hyrvideobutiken och läst omdömena på omslagen. Marknadsförarna lånar journalistiken för att sälja en produkt, samtidigt som medierna har att värna om sitt oberoende och sin integritet för att inte misstänkliggöras av sin publik. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning journalistiskt material används i marknadsföringen av dvd-filmer, samt från vilka medier det härstammar. Vi försöker också tolka och förklara fenomenet utifrån olika teoretiska utgångspunkter. I uppsatsen ingår också en undersökning där vi avgör om vilseledande citeringar förekommer i marknadsföringen. Vi har undersökt samtliga långfilmer som har haft biopremiär i Sverige under 2007 och därefter släppts på dvd. Det rör sig sammanlagt om 236 titlar. Resultaten visar att det förekommer drygt tre (3) omdömen per dvd-omslag i snitt, och att över två tredjedelar marknadsförs med journalistiska omdömen. Fenomenet kan därför betraktas som utbrett och systematiskt. Huruvida tre (3) omdömen per dvd-omslag är mycket eller lite kan vi däremot inte avgöra eftersom det saknas jämförbara studier. Omdömen förekommer i form av fristående betyg, fristående citat, samt en kombination av dessa, och fördelningen mellan kategorierna är jämn. De vanligast förekommande avsändarna till dessa omdömen är de stora riksmedierna, som Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Sveriges Television. Analysen av citat visar att sex (6) av 39 kan betraktas som tydligt vilseledande. Ytterligare ett tjugotal har i olika grad vilseledande tendenser.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)