Menstruationscykelns påverkan på prestation vid träning. En kvantitativ studie på roller derby spelare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Menstruationscykeln och premenstruella besvär ses att ha en påverkan på idrottares prestation. Detta berör både fysisk och psykisk prestation vid träning och tävling. Vilket är förknippat med de hormonella förändringar som sker i menstruationscykeln. Syftet med denna studie var att undersöka hur roller derby spelare upplever sin idrottsliga prestation kopplat var de befinner sig i sin menstruationscykeln och grad av premenstruella besvär. Studien baseras på data som är insamlad vid tre tillfällen från roller derby spelare i Sverige. Ett frågeformulär konstruerades utifrån mätinstrumenten S-GSE, ERQ, CSAI-2R och PSST. Resultatet visade att det inte fanns någon skillnad i hur menstruationscykeln och premenstruella besvär påverkar roller derby spelares upplevelse av idrottslig prestation. Resultatet identifierar en skillnad mellan två faser i menstruationscykeln som berör hur emotioner moduleras och uttrycks. Ytterligare studier om hur menstruationscykeln och premenstruella besvär påverkar upplevelse av idrottslig prestation behövs för att idrottare ska få en större förståelsen i hur de påverkas av sin menstruationscykel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)