Den mödosamma vägen ur Jehovas vittnen : Sociala relationer före och efter utträdet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

Författare: Tomi Lehtonen; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: ABSTRAKT Uppsatsen handlar om hur en persons sociala relationer påverkas när individen distansierar sig från Jehovas vittnen. För att uppfylla syftet genomfördes en kvalitativ studie på basen av semistrukturerade intervjuer med fyra stycken personer där tre har lämnat Jehovas vittnen och en är på väg att lämna. Resultatet har jag tolkat utifrån den kunskapssociologiska teorin objektiv och subjektiv identitet av Berger & Luckmann(2003). Resultatet visade att när informanterna fortfarande var aktiva medlemmar i Jehovas vittnen så mådde de bra. Umgänget inom Jehovas vittnen var enligt informanterna fullt tillräcklig där man tyckte att gemenskapen var både varm och hjärtlig och i det sociala umgänget saknades inget. Umgänget med människor utanför Jehovas vittnen var näst intill obefintligt förutom med dem på jobbet, som krävdes för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Jehovas vittnens regler och lagar var man tvungna att följa annars skulle man få sanktioner i form av att bli tillrättavisad eller så blev man av med sina privilegier. Efter utträdet eller vid ett passivt medlemskap tog alla inom Jehovas vittnen avstånd gentemot informanterna och detta orsakade stora problem för individerna i det sociala livet i samhället och det blev svårt att etablera nya sociala relationer. Det var påfrestande för informanterna att vara tvungna att börja om från början med att bygga upp ett nytt socialt nätverk.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)