Pedagogiska strategier i träningsskola - att stimulera språk- läs och skrivutveckling

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Anna Kanerot; [2014-09-04]

Nyckelord: grundsärskola; specialpedagogik; AKK; motivation; interaktion;

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att beskriva vilka pedagogiska strategier några lärare i träningsskolan använder i språk- läs- och skrivundervisning. Studien tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar:• Hur används alternativa kommunikationssätt i undervisningen?• Hur och när framträder interaktion i undervisningen?• Hur motiveras eleverna i skolarbetet kring språk- läs- och skrivundervisningen?Teori: Studiens teoretiska ramverk är hämtat från det sociokulturella perspektivet på lärande. Inom det sociokulturella perspektivet ses lärande ses som något som sker interaktivt, i samspel med andra. Metod: Studien är utformad som en fallstudie med inspiration från den etnografiska forskningstraditionen. Genom observationer och intervjuer med lärare analyseras empirin utifrån studiens frågeställningar. Resultat: Resultatet visar att då alternativa kommunikationssätt används fungerar de som redskap för att tydliggöra kommunikation och för att öka elevernas delaktighet. Interaktionen i klassrummen sker företrädelsevis på lärarnas initiativ. Interaktion i inlärningssituationer sker främst mellan lärare och elev. För att öka elevernas delaktighet i interaktionen sänker lärarna trösklarna för eleverna. Lärarnas arbetssätt beskrivs i bland som lotsning och ibland som scaffolding. Att ha god kännedom om sina elevers intressen, förmågor och personlighet framstår som avgörande för lärarna att kunna hitta rätt innehåll och arbetssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)