Studie av vadarbyxor : En jämförande studie av membranvadbyxor från Guideline

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

Författare: Jonas Persson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta är ett examensarbete utfört under den sista läsperioden år tre av Sports Tech programmet i Östersund. I arbetet presenteras en studie av vadarbyxor. Syftet med arbetet är att genom fysiska tester undersöka effekten av den funktionalitet avseende ånggenomsläpp, som en membranvadarbyxa påstås besitta. Vadarbyxor och tyger som testats kommer från tillverkaren Guideline som fungerat som sponsor till projektet. Arbetet har utförts efter de agila projektstegen: förstudie, planering, genomförande, överlämnande och avslut men med inslag från den traditionella projektledningen. Arbetets första del består av en textilstudie vars syfte var att undersöka den tekniska funktionaliteten hos tygerna i de olika vadarbyxorna. Denna studie utfördes i Mittuniversitet Östersunds textillaboratorium och innefattar ett vattenpelartest, nötningstest, ånggenomsläppstest samt ett rivtest. Textilstudien följdes av fysiska studier bestående av en promenadstudie på rullband och en fiskestudie i vattentank. I studierna testades vadarbyxor av modellerna Kaitum, Alta samt en galonvadarbyxa. Under dessa studier registrerades luftfuktighet och temperatur på fyra olika ställen på försökspersonen, framsida och baksida lår samt mage och rygg. Förhoppningen med projektet var att de fysiska studierna skulle bekräfta den i textilstudien uppmätta funktionaliteten avseende ånggenomsläpp hos respektive vadarbyxa. Promenadstudien gjorde detta då det gick att se en skillnad i luftfuktighet mellan de olika vadarbyxorna. Katium med bäst resultat från textilstudien var också den minst fuktiga medan galonvadarbyxan utan andningsförmåga var den absolut fuktigaste. Resultatet från fiskestudien i vattentanken var däremot svårare att tolka då galonvadarbyxan var den med lägst uppmätt fuktighet. Detta medan de båda membranbyxorna uppvisade liknande värden. För att kunna dra några säkra slutsatser av de fysiska studierna behöver fler tester göras samt en undersökning av vad datan från testutrustningen verkligen säger och hur den ska tolkas. Slutsatsen är ändå att syftet och målet har uppfyllts då promenadstudien ger indikationer på att membranvadarbyxor faktiskt bidrar till en mindre fuktig och därmed behagligare användarmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)