L’EMPLOI DU SUBJONCTIF ET DU CONGIUNTIVO DANS “L’AMICA GENIALE” ET SA TRADUCTION EN FRANÇAIS

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Författare: Anders Sjölin; [2021-02-03]

Nyckelord: franska; italienska; konjunktiv; komparativ studie; Ferrante;

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka förhållandet mellan italienska och franska konjunktiv i ett avgränsat avsnitt av ”Min fantastiska väninna” av Elena Ferrante i italiensk originaltext samt fransk översättning. Står antalet konjunktiv på franska i proportion till antalet italienska konjunktiv i originaltexten? I det fall att konjunktiven är färre på franska, kan det påverka tolkningen av vad som enligt berättaren är hypotetiskt och vad som är sant? Teoretisk utgångspunkt är det s.k ”Occurence system”, som utarbetats av Igor Dreer. Enligt hans teorier pratar man om occurence (indikativ) och alternative to occurence (konjunktiv) för att skilja på verkliga skeenden och hypotetiska skeenden. Uppsatsen baseras även på Kwapisz-Osadniks teorier om berättarens roll, där användningen av franskt och italienskt konjunktiv jämförs ur ett kognitivt perspektiv. Enligt dessa teorier finns det en skillnad i hur en italienare och en fransman resonerar när de använder konjunktiv – något som även kan påverka hur ofta konjunktiv används. Enligt Kwapisz-Osadnik ligger konjunktivet närmare till hands för italienare än för fransmän. Vinay & Dabelnets översättningsmetoder är också viktiga för att förstå de val som alltid måste göras i en översättning och som också kan påverka användningen av konjunktiv. En masteruppsats som jämför italienska och spanska konjunktiv i romanen ”Vindens skugga” av Carlos Ruiz Zafón ligger till grund som metod för den här uppsatsen. Alla förekommande konjunktiv i de 16 första kapitlen i ”Min fantastiska väninna” har tagits ut från den italienska originalversionen och sedan jämförts och analyserats med motsvarande kapitel i den franska översättningen. Konjunktiven har kategoriserats efter ett antal kategorier och därefter har 35 meningar analyserats. Antalet konjunktiv på italienska är betydligt större än antalet konjunktiv på franska. 141 italienska konjunktiv har tagits ut, varav 135 i imperfekt och 6 i presens. 59 konjunktiv har tagits ut i den franska översättningen, varav två i imperfekt. Detta kan förklaras av faktumet att det på italienska oftare är obligatoriskt med konjunktiv enligt de grammatiska reglerna än på franska. Berättarens roll är också viktig då det finns fler sammanhang på italienska där konjunktiv eller indikativ kan användas beroende på berättarens känsloläge. I vissa fall kan stilistiska översättningsval också påverka antalet konjunktiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)