Ansträngning-belöningsobalans, återhämtningsupplevelser och välbefinnande hos hemtjänstpersonal

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Att arbeta som undersköterska inom bland annat hemtjänsten är Sveriges vanligaste yrke. Stress och osäkra anställningsförhållanden är inte ovanliga för de anställda, som tillhör den grupp där sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa är vanligast i Sverige. Denna studie syftade till att undersöka hemtjänstanställdas uppfattningar om sin psykosociala arbetsmiljö, genom att undersöka ansträngning-belöningsobalans, återhämtningsupplevelser och välbefinnande. Därutöver jämfördes dag- och skiftarbetare på variablerna ansträngning-belöningsobalans och återhämtningsupplevelser. Studien utformades som en tvärsnittsdesign och bestod av 90 deltagare, samtliga anställda vid fem olika kommunala hemtjänstleverantörer i Skåne. Resultaten visade att majoriteten av hemtjänstpersonalen uppfattade en obalans mellan ansträngning och belöning, där ansträngningen överskred belöningen. Återhämtningsupplevelser och ansträngning-belöningsobalans visade sig ha ett negativt samband, medan positiva samband mellan återhämtningsupplevelser och välbefinnande för hemtjänstpersonalen uppmättes. Däremot uppmättes inga statistiskt signifikanta skillnader mellan dag- och skiftarbetare på variablerna ansträngning-belöningsobalans och återhämtningsupplevelser. Slutsatsen med studien var att för hemtjänstanställdas välbefinnandes skull bör återhämtning främjas och det bör strävas efter att jämna ut obalans mellan hög ansträngning och låg belöning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)